Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1- HBsAg ve anti-HBe pozitif iki annenin bebeklerinde perinatal geçişli ve fatal seyirli hepatit B infeksiyonu. (Sözlü bildiri) A.Vitrinel, L.Ural, D.Çorbacıoğlu, T.Olgun XXVII.Türk Pediatri Kongresi Pediatrik Hepatoloji 27-29 Haziran 1988, Istanbul
2- Yenidoğanları hepatit B’den aşı ile koruma. (Sözlü bildiri) A.Vitrinel, L.Ural, M.Çalışkan, D.Çorbacıoğlu, T.Olgun XXVII.Türk Pediatri Kongresi Pediatrik Hepatoloji 27-29 Haziran 1988, Istanbul
3- Konjenital hepatik fibrozis. (Sözlü bildiri) L.Ural, A.Vitrinel, T.Olgun, D.Çorbacıoğlu, Ü.Ince XXVIII.Türk Pediatri Kongresi Pediatrik Endokrinoloji 03-05 Mayıs 1989, Antalya
4- Renal arterin fibromusküler hastalığı. (Sözlü bildiri) L.Ural, A.Vitrinel, T.Olgun, D.Çorbacıoğlu XXVIII.Türk Pediatri Kongresi Pediatrik Endokrinoloji 03-05 Mayıs 1989, Antalya
5- Üriner sistem infeksiyonuna hazırlayıcı nedenlerin araştırılması. A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu, S.Yavrucu XIV.Pediatri Günleri Çocuk Nefrolojisi Kongresi 14-17 Nisan 1992, Istanbul
6- Böbrek ile ilgili hipertansiyon nedenlerinin araştırılması. A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu, C.Yavuz XIV.Pediatri Günleri Çocuk Nefrolojisi Kongresi 14-17 Nisan 1992, Istanbul
7- Annelerde ve yenidoğan kordon kanında ferritin değerlerinin karşılaştırılması. (Sözlü bildiri) N.Dokurel, A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu IX.Jineko-Patoloji Kongresi20-22 Mayıs 1992, Istanbul
8- 1988-1992 yılları arasında kliniğimizde izlenen zehirlenme olguları. (Sözlü bildiri) A.Vitrinel, N.Karatoprak, C.Yavuz, S.Yavrucu, D.Çorbacıoğlu 15.Pediatri Günleri Acil Pediatri Kongresi 19-21 Nisan, 1993
9- Protein enerji malnüstrisyonunda serum ferritin değerleri. N.Karatoprak, A.Vitrinel, N.Dokurel, C.Yavuz, D.Çorbacıoğlu 15.Pediatri Günleri Acil Pediatri Kongresi 19-21 Nisan, 1993
10- Yenidoğan tetanoz olgularının incelenmesi. S.Yavrucu, A.Vitrinel, A.Kıral, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu XXX.Türk Pediatri ve II.Ulusal Neonatoloji Kongresi Pediatride Enfeksiyon Hastalıkları 14-18 Haziran, 1993
11- Terminde yenidoğanlarda umblikal kord kan gazı değerleri ve APGAR skorlarının karşılaştırılması. M.Yıldız, A.Vitrinel, A.Kıral, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu XXX.Türk Pediatri ve II.Ulusal Neonatoloji Kongresi Pediatride Enfeksiyon Hastalıkları14-18 Haziran, 1993
12- Moraxella Catarrhalis’in neden olduğu bir septik şok olgusu. H.Güven, A.Vitrinel, K.Yıldız XXVI.Türk Mikrobiyoloji Kongresi 11-15 Nisan, 1994
13- 1989-1993 tarihleri arasında kliniğimizde yatırılarak izlenen karın ağrılarının değerlendirilmesi.(Sözlü bildiri) A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu XXXVIII.Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül, 1994
14- Akut tonsillofarenjitte A grubu beta hemolotik streptokok sıklığı, penisilin V, sefadroksil ve azitromisinle alınan sonuçların karşılaştırılması.(Sözlü bildiri) Ş.Arman, A.Vitrinel, N.Karatoprak, N.Oğuzoğlu, D.Çorbacıoğlu XXXVIII.Milli Pediatri Kongresi 18-21 Eylül, 1994
15- Akut romatizmal ateş ve juvenil romatoid artrit olgularının klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması.(Sözlü bildiri) H.Çağlayaner, A.Vitrinel, N.Karatoprak, D.Çorbacıoğlu 17.Pediatri Günleri Pediatrik Kardiyoloji Kongresi ve Pediatride Yaşam Desteği Kursu 24-26 Nisan, 1995
16- 1990-1994 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde izlenen korea minör olguları.(Sözlü bildiri) A.Vitrinel, N.Karatoprak, H.Görmüş, D.Çorbacıoğlu 17.Pediatri Günleri Pediatrik Kardiyoloji Kongresi ve Pediatride Yaşam Desteği Kursu 24-26 Nisan, 1995
17- Süt çocuğu akut gastroenteritlerinde asidoz tipleri ve klinik gidişi. N.Karatoprak, A.Vitrinel, H.Görmüş, S.Aka, Ö.Bebek, D.Çorbacıoğlu 1.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Eylül 1995
18- Yenidoğanların uyku düzenlerinin değerlendirilmesi. L.Hekimoğlu, A.Vitrinel, Z.Vural II.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 7-8 Aralık 1995
19- Akut poststreptokoksik glomerulonefritli hastalarda ekokardiografik değerlendirme. G.Ermergen, N.Karatoprak, O.Yücel, A.Vitrinel, D.Çorbacıoğlu 18.Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi 15-17 Nisan 1996
20- Akut romatizmal ateşli hastalarda serum total kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipoprotein, düşük dansiteli lipoprotein ve çok düşük dansiteli lipoprotein kolesterol değerleri. Y.Rasier, A.Vitrinel, N.Karatoprak, S.Yavrucu, H.Gürmüş, D.Çorbacıoğlu 18.Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi 15-17 Nisan 1996
21- Henoch Schönlein purpurası olgularında ultrasonografinin yeri. G.Akdoğan, A.Vitrinel, N.Karatoprak, D. Dinç 2.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 9-11 Ekim 1996, Istanbul
22- Çocukluk döneminde uzun süreli antikonvulsif tedavinin lipid profili üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. P.Taşel, A.Vitrinel, N.Karatoprak, S.Yavrucu, A.Özgüner XXXIII.Türk Pediatri Kongresi Çocukluk Çağında acil hekimlik 29 Eylül-3 Ekim 1997, Istanbul
23- 3-24 aylık süt çocuklarında pnömoni risk faktörlerinin değerlendirilmesi. I.Gönenç, N.Karatoprak, A.Vitrinel, A.Özgüner XXXIII.Türk Pediatri Kongresi Çocukluk Çağında acil hekimlik 29 Eylül-3 Ekim 1997, Istanbul
24- 2-14 yaş grubu hastalarımızda hepatit A seropozitivitesi O.Cura, G.Tokuç, Y.Akın,S.Özer,A.Vitrinel XXXV.Türk Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999,Ankara
25- Süt çocuklarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi A.Şeker, H.Yılmaz, Y.Akın, G.Tokuç, S.Sadıkoğlu, A.Vitrinel V.Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 15-18 Eylül 1999, Adana
26- Atipik seyreden hepatit A vakalarımız A.Öğetman, G.Tokuç, K.Esmer, A.Yılmaz, Y.Akın, A.Vitrinel 43.Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara
27- Kartal ve çevresindeki aşılanma oranlarının değerlendirilmesi S.Öktem, A.Öğetman, G.Tokuç, Y.Akın, A.Vitrinel 43.Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara
28- Yenidoğanda polisitemi E.Arat, G.Tokuç, F.Aksoy, Y.Akın, S.Öktem, A.Vitrinel 43.Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara
29- Konvulsiyon ve akut bakteriyel menenjit arasında ilişki G.Çiler, S.Cömert, G.Tokuç, Y.Akın, E.Şan, A.Vitrinel IV.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 14-17 Ekim 1999, İstanbul
30- Neonatal sepsisli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi H.Aksoy, Y.Akın, S.Cömert, A.Yılmaz, A.Vitrinel X.Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya
31- Kangrubu uyuşmazlığına bağlı yenidoğan sarılığı vakalarımızın retrospektif incelenmesi. R.Aydın, S.Cömert, S.Öktem, G.Çiler, Y.Akın, A.Vitrinel X.Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya
32- Bölgemizdeki miyadında sağlıklı yenidoğanların ortalama hemoglobin ve hematokrit değerleri M.Topsakal, Y.Akın, S.Cömert, S.Öktem, A.Vitrinel X.Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya
33- 2.5 yaşında bir hastada malign melanom G.Tokuç, A.Şeker, S.Öktem, N.Girit, A.Vitrinel XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi Adolesan ve genç erişkin tümörleri 26-29 Nisan 2000, Kuşadası
34- Bir Ekstrarenal Willms Tümörü olgusu G.Tokuç, A.Yılmaz, S.Öktem, N.Erdoğan, A.Vitrinel XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi Adolesan ve genç erişkin tümörleri 26-29 Nisan 2000, Kuşadası
35- Atipik seyirli bir Willms tömürü olgusu G.Tokuç, S.Cömert, S.Öktem, T.Ağzıkuru, A.Vitrinel XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi Adolesan ve genç erişkin tümörleri 26-29 Nisan 2000, Kuşadası
36- 2 yaşındaki bir çocukda Hodgkin hastalığına eşlik eden nörolojik bulgular G.Tokuç, S.Öktem, H.Yılmaz, A.Vitrinel XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi Adolesan ve genç erişkin tümörleri 26-29 Nisan 2000, Kuşadası
37- 1999 Marmara Depremi sonrası Crush sendromlu vakalarımızın incelenmesi. (Sözlü bildiri) Z.Bircan, A.Vitrinel, A.Yılmaz, A.Şeker, H.Yılmaz, S.Cömert, Y.Akın XXXVI.Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul
38- 1995-2000 Yılları arasında kliniğimizde yatarak izlenen febril konvulsiyonların değerlendirilmesi F.Temel, S.Öktem, N.Çiçek, Y.Akın, A.Vitrinel, G.Tokuç XXXVI.Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul
39- Renal ultrasonografi bulguları ile nefrotik sendrom ilişkisinin incelenmesi L.Ger, S.Öktem, A.Vitrinel, S.Cömert, Z.Bircan XXXVI.Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul
40- Steoride bağımlı çocukluk çağı nefrotik sendromunda intravenöz siklofosfamid tedavisi S.Cömert, Z.Bircan, M.Soran, S.Kantar, A.Vitrinel XXXVI.Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul
41- Nefrotik sendromlu çocuklarda albümin ve furosemide tedavisinin hemostatik parametrelere etkisi Z.Bircan, S.Kantar, S.Batum, A.Yılmaz, S.Cömert, A.Vitrinel XXXVI.Türk Pediatri Kongresi 29 Mayıs-2 Haziran 2000, İstanbul
42- Tüberküloz menenjitli olgularımızın retrospektif değerlendirmesi A.Yılmaz, I.Çakın, H.Şeker, A.Vitrinel, G.Tokuç, Y.Akın 44.cü Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000, Bursa
43- Konvulsionlar ve doğum tartısı arasındaki ilişki H.Yılmaz, S.Cömert, A.Şeker, A.Vitrinel, G.Tokuç 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000, Bursa
44- Henoch Schönlein purpuralı hastaların 4 yıllık retrospetif değerlendirilmesi G.Çiler, S.Boylu, A.Vitrinel, G.Tokuç, Z.Bircan 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000, Bursa
45- Bronşiolit ve Prematürite F.Temel, T.Ağzıkuru, G.Erdağ, A.Yılmaz, Y.Akın, A.Vitrinel, G.Tokuç XXXVII.Türk Pediatri Kongresi 14-18 Mayıs 2001, İzmir
46- Çocukluk çağı ampiyemlerine cerrahi yaklaşım B.Kargı, R.Demirhan, M.İkiışık, A.Uzer, A.Vitrinel, G.Tokuç, N.Kurt Toraks Dergisi (Kongre) Cilt 2 Ek 1 Nisan 2001 30 Mayıs-2 Haziran 2001, Efes İzmir
47- Yenidoğan nutrisyonel durum değerlendirilmesi antropometrik ölçümler ile kordon serum protein düzeylerinin karşılaştırılması S.Cömert, A.Vitrinel, T.Ağzıkuru, F.Aksoy, Y.Akın XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun
48- Yenidoğan vücut ağırlığı, boy, baş ve göğüs çevresi ölçümlerinin cinsiyet, parite, gestasyon yaşı ve maternal yaş ile ilişkisinin araştırılması C.Öztürk, A.Vitrinel, S.Cömert, F.Aksoy, Y.Akın XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun
49- Annelerdeki aneminin yenidoğan antropometrik değerlerine etkisi B.Telatar, S.Cömert, B.Ezengin, A.Vitrinel XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun
50- Major konjenital anomanili yenidoğanların değerlendirilmesi N.Çiçek, S.Cömert, M.Candan, Y.Akın, Z.Bircan, A.Vitrinel XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun
51- Pretermlerde hepatit B aşısına yanıt S.Cömert, A.Vitrinel, N.Çiçek, F.Aksoy, Y.Akın XI.Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun
52- Son iki yıl içinde merkezimizde interne edilen diabetik ketoasidoz olgularının değerlendirilmesi F.Temel, E.Şan, E.Tutar, G.Tokuç, A.Vitrinel, S.Öktem 45.Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
53- Pürülan menenjitlerde lateks aglutinasyon ile H.İnfluenza taraması H.Yılmaz, G.Tokuç, A.Vitrinel, E.Tutar, S.Öktem 45.Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
54- Patau sendromu olgu sunumu F.Temel, Ö.Kılıç, S.Cömert, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel 45.Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
55- Menenjitli olgularda beyin omurilik sıvısındaki enzimatik değişimler A.Şeker, G.Tokuç, A.Vitrinel, S.Öktem, S.Cömert II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001, Adana
56- Yenidoğan ikizlerde varisella enfeksiyonu F.Aksoy, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, T.Giray, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001, Adana
57- 9 Aylık ampiyem vakası T.Giray, M.Candan, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001, Adana
58- Parapnömanik efüzyonlu ve ampiyemli kırk olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi E.Tutar,G.Tokuç, S.Boylu, E.Şan, A.Vitrinel II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001, Adana
59- Plevral efüzyonlu altsolunum yolu enfeksiyonu olan hastalarımızın değerlendirilmesi T.Ağzıkuru, N.Candan, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel II.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001, Adana
60- Kronik idiopatik konstipasyon olgularında sigmoid dolgunluk ve perianal venlerde belirginleşmenin değerlendirilmesi M.Candan, G.Erdağ, S.Cömert, A.Vitrinel Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı Cilt 15 2001, Çocuk Cerrahisi Kongresi2001, İzmir
61- Beslenme ve Konstipasyon M.Candan, G.Erdağ, S.Cömert, A.Vitrinel Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı Cilt 15 2001, Çocuk Cerrahisi Kongresi2001, İzmir
62- Hastanemizde izlenen ekstrensek astımlı çocukların sosyodemografik özelliklerinin değerlendirilmesi S.Öktem, N.Girit, A.Vitrinel, G.Tokuç II.Astma ve Alerjik Hastalıklar Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2001, Ankara
63- Annelerdeki aneminin yenidoğanların antropometrik değerlerine etkisi B.Telatar, S.Cömert, G.Çiler, B.Ezengin, A.Vitrinel V.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002, Adana
64- Protein-enerji malnutrisyonunun ağırlığını etkileyen faktörler O.Kahveci, S.Cömert, G.Çiler, B.Telatar, A.Vitrinel V.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002, Adana
65- Süt çocuklarında 4.ayda demir eksikliği anamisi B.Telatar, S.Cömert, G.Çiler, A.Vitrinel V.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002, Adana
66- İnvaziv streptokok enfeksiyonu olgu sunumu F.Temel, N.Benzona, B.Çalık, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel 24.Pediatri Günleri 15-18 Nisan 2002, İstanbul
67- Süt Çocuğu konvulsiyonlarının değerlendirilmesi F.Temel, Ö.Kılıç, B.Çalık, Y.Akın, A.Vitrinel 24.Pediatri Günleri 15-18 Nisan 2002, İstanbul
68- Subakut sklerozan panansefalit üç olgu sunumu F.Temel, N.Çiçek, Ö.Kılıç, Ö.Cantürk, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel 24.Pediatri Günleri 15-18 Nisan 2002, İstanbul
69- Poliarteritis nodosa olgu sunumu N.Çiçek, P.Temel, A.Vitrinel, S.Cömert, G.Çiler, Z.Bircan, Y.Akın 24.Pediatri Günleri 15-18 Nisan 2002, İstanbul
70- Osteopetroz olgu sunumu N.Çiçek, Z.Yürük, F.Temel, S.Cömert, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel 24.Pediatri Günleri 15-18 Nisan 2002, İstanbul
71- Tüberküloz menenjitli olgularımız C.Deniz, S.Öktem, G.Tokuç, K.Esmer, E.Tutar, N.Girit, F.Narter, A.Vitrinel XXXVIII.Türk Pediatri Kongresi 10-14 Haziran 2002, İstanbul
72- Asfiktik term yenidoğanlarda bilirubinemi Ö.Uluçer, G.Çiler, A.Vitrinel, Y.Akın, F.Aksoy XXXVIII.Türk Pediatri Kongresi 10-14 Haziran 2002, İstanbul
73- Yenidoğanlarda üfürüm sıklığı B.Telatar, B.Ezengin, A.Vitrinel XXXVIII.Türk Pediatri Kongresi 10-14 Haziran 2002, İstanbul
74- Çocuklarda invaziv grup A streptokok hastalıkları 4 olgu sunumu G.Erdağ, F.Temel, S.Cömert, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel XXXVIII.Türk Pediatri Kongresi 10-14 Haziran 2002, İstanbul
75- İki Kalaazar olgusu T.Giray, G.Erdağ, S.Cömert, Y.Akın, S.Sadıkoğlu, A.Vitrinel XXXVIII.Türk Pediatri Kongresi 10-14 Haziran 2002, İstanbul
76- 16 Aylık bir dermatomyozit olgusu Ö.Cantürk, T.Giray, G.Erdağ, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel 46. Milli Pediatri Kongresi 15-19 Ekim 2002, Mersin
77- Son bir yıl içinde tanı alan kardiyomiyopatili olgularımız Ö.Kılıç, A.Gürsu, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel 46. Milli Pediatri Kongresi 15-19 Ekim 2002, Mersin
78- Bir yıl içinde metabolik hastalık tanısı koyduğumuz olgularımız Ö.Kılıç, F.Temel, G.Erdağ, N.Çiçek, V.Kartal, Y.Akın, A.Vitrinel 46. Milli Pediatri Kongresi 15-19 Ekim 2002, Mersin
79- Yenidoğan pnömokok menenjiti N.Çiçek, T.Ağzıkuru, V.Kartal, F.Aksoy, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel 25.Pediatri Günleri 16-18 Nisan 2003, İstanbul
80- Gebelerde anemi ile 4.ayda anne sütü alan bebeklerin demir durumu arasındaki ilişki (Sözlü bildiri) B.Telatar, B.Ezengin, A.Vitrinel II.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 4- 6 Haziran 2003,İstanbul
81- Sağlam Çocuk ve Riskli Yenidoğan Polikliniklerinden takip ettiğimiz bebeklerde sadece anne sütü ile beslenme oranı B.Telatar, B.Ezengin, A.Vitrinel II.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 4-6 Haziran 2003, İstanbul
82- İki ay altı bebeklerde taşipneyle,hipoksi ve asidoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.(Sözlü bildiri) F.Temel, N.Çiçek, C.Ersemiz, Y.Akın, A.Vitrinel 39.Türk Pediatri Kongresi, Poster 17-22 Haziran 2003, Kapadokya
83- Kliniğimizde izlediğimiz mantar zehirlenmesi olgularının değerlendirilmesi F.Temel, Ö.Kılıç, Ö.Ketenci, V.Kartal, A.Vitrinel, G.Tokuç 39.Türk Pediatri Kongresi, Poster 17-22 Haziran 2003, Kapadokya
84- Kliniğimizde 1 yıl içinde yatan anemi olgularının değerlendirilmesi F.Temel, Ö.Kılıç, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, A.Vitrinel 39.Türk Pediatri Kongresi, Poster 17-22 Haziran 2003, Kapadokya
85- İstanbul’a göç eden doğurgan yaş kadınının mediko-sosyal sorunları B.Çalık, Y.Tümerdem, A.Vitrinel, D.Arı Aile Hekimliği Kongresi 2-6 Eylül 2003, Sivas
86- Hipoksik iskemik ensefalopatide izlem T.Ağzıkuru, A.Vitrinel, S.Cömert, G.Çiler Erdağ, F.Aksoy, Y.Akın 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
87- Yenidoğanlarda solunum sıkıntısı F.Aksoy, S.Cömert, A.Vitrinel, Y.Akın, V.Kartal 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
88- Yenidoğan konvülsiyonlarının değerlendirilmesi F.Aksoy, A.Vitrinel,Y.Akın, S.Cömert, Z.Yürük 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
89- Akut bronşiolit olgularımızın değerlendirilmesi T.Giray, Ö.Cantürk, F.Temel, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
90- İki homosistinüri olgu sunumu A.Gürsu, Z.Yürük, N.Çiçek, T.Ağzıkuru, A.Vitrinel 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
91- Konjenital afibrinojenemi olgu sunumu Z.Yürük, N.Çiçek, T.Ağzıkuru, A.Vitrinel 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
92- Hemolitik üremik sendrom (4 olgu sunumu) Ö.Kılıç, F.Temel, V.Kartal, T.Ağzıkuru, S.Cömert, A.Vitrinel, Y.Akın 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
93- Konvülsiyon ve nöromotor geriliği olan çocuklarda doğum anamnezinin önemi A.Vitrinel, N.Çiçek, Z.N.Yürük, S.Cömert, B.Ezengin, Y.Akın 47.Milli Pediatri Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul
94- Neoplastik oluşumu taklit eden bir apandisit apsesi M.Candan, G.Çiler Erdağ, B.Yılmaz, N.Çiçek, A.Vitrinel 26.Pediatri Günleri Nisan 2004, İstanbul
95- Acil Polikliniğimize başvurun hastaların irdelenmesi T.Ağzıkuru, G.Yeşiltepe, E.Türkmen Kesler, Ö.Kılıç, E.Çetinkaya, Y.Akın, A.Vitrinel 1.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi Mayıs 2004, Edirne
96- Çocukların vücut kitle indeksi ölçümleri (Sözlü bildiri) G.Epik, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, N.Çiçek Deniz, S.Cömert, Y.Akın 40.Türk Pediatri Kongresi Haziran 2004, İstanbul
97- Prematüre bebeklerin izlemi N.Çiçek Deniz, A.Vitrinel, S.Cömert, G.Çiler Erdağ, F.Aksoy, Y.Akın 40.Türk Pediatri Kongresi Haziran 2004, İstanbul
98- Bir yıl içinde kliniğimizdeki ASYE tanılı hastaların sosyoekonomik açıdan değerlendirilmesi Ö.Kılıç, A.Vitrinel, T.Ağzıkuru, T.Giray, G.Çiler Erdağ, Y.Akın 40.Türk Pediatri Kongresi Haziran 2004, İstanbul
99- Çocukluk çağı zehirlenmelerinin analizi E.Hoşoğlu, A.Vitrinel, N.Çiçek, T.Ağzıkuru, S.Sadıkoğlu, Y.Akın 40.Türk Pediatri Kongresi Haziran 2004, İstanbul
100- Kiliniğimize başvuran akut gastroenteritli olguların değerlendirilmesi Ş.Şimşek, S.Öktem, Mesut Zeren, Özlem Bostan, G.Tokuç, A.Vitrinel 40.Türk Pediatri Kongresi Haziran 2004, İstanbul
101- Kliniğimizde izlenen immun yetmezlikli olgular G.Çiler Erdağ, A.Vitrinel, T.Giray, A.Gül, A.Gürsu, Y.Akın 40.Türk Pediatri Kongresi Haziran 2004, İstanbul
102- Çocukluk çağı pnömonilerinde Mycoplasma Pneumonia’nın rolü V.Kartal, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, S.Cömert, T.Ağzıkuru 48.Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun
103- Kliniğimize farklı klinik tablolarla başvuran Wilson hastalıklı olgularımız G.Çiler Erdağ, A.Vitrinel, V.Kartal, A.Gürsu, Y.Akın 48.Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun
104- 6 ay-6yaş arası hastalarda saptanan anemilerin değerlendirilmesi B.Yılmaz, A.Vitrinel, Ö.Kılıç, G.Çiler Erdağ, Y.Akın 48.Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun
105- 3 Yaş üstü idrar yolu enfeksiyonu saptanan hastaların izlemi T.Ağzıkuru, G.Çiler Erdağ, Ö.Cantürk, F.Aksoy, A.Vitrinel 48.Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun
106- Subakut Sklerozan Panensefalitli bir olgu sunumu H.A.Gürsu, S.Cömert, N.Ç.Deniz, G.Çiler Erdağ, A.Vitrinel, Y.Akın 48.Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun
107- Bir olgu sunumuyla Beta Ketotialaz eksikliği Ö.Kılıç, G.Çiler Erdağ, S.Cömert, Y.Akın, A.Vitrinel 48.Milli Pediatri Kongresi Eylül 2004, Samsun
108- Anne sütü,formül süt ve karışık beslenen bebeklerde lipit profili (Sözlü bildiri) Ö.Cantürk, A.Vitrinel, G.Erdağ, S.Sadıkoğlu, Y.Akın, E.Kesler 27.Pediatri Günleri 4-7 Nisan 2005, İstanbul
109- Term yenidoğanlarda SGA Prevalansı B.Telatar,A.Vitrinel, 27.Pediatri Günleri 4-7 Nisan 2005, İstanbul
110- Antiepileptik kullanan olgularda kemik metabolizması T.Giray, A.Vitrinel, S.Cömert, N.Çiçek, G.Erdağ, E.Kesler, S.Sadıkoğlu, Y.Akın 27.Pediatri Günleri 4-7 Nisan 2005, İstanbul
111- Preterm ve term bebeklerde tiroid fonksiyonları Ö.Kılıç, A.Vitrinel, S.Cömert, Ö.Cantürk, F.Aksoy, Y.Akın 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi 13-17 Nisan 2005, Kayseri
112- Yenidoğanda kan değişiminin süt çocukluğunda hematolojik parametrelere etkisi S.Cömert, Ö.Kılıç, B.Telatar, F.Aksoy, Y.Akın, A.Vitrinel 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi 13-17 Nisan 2005, Kayseri
113- Yenidoğanda bir miyositis ossificans olgusu S.Cömert, Ö.Cantürk, G.Erdağ, F.Aksoy, Y.Akın, A.Vitrinel 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi 13-17 Nisan 2005, Kayseri
114- İzovalerik asidemili bir yenidoğan olgusu S.Cömert, F.Aksoy, A.Vitrinel, Y.Akın 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi 13-17 Nisan 2005, Kayseri
115- Neonatal serebral enfarktlı iki olgu sunumu S.Cömert, A.Vitrinel, Ö.Cantürk, E.Çetinkaya, F.Aksoy, Y.Akın 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi 13-17 Nisan 2005, Kayseri
116- Term yenidoğanların antropometrik ölçümleri B.Telatar, S.Cömert, A.Vitrinel, E.Erginöz, S.Öktem 13.Ulusal Neonatoloji Kongresi 13-17 Nisan 2005, Kayseri
117- Akut enfeksiyöz mononükleozlu bir olgu sunumu G.Yeşiltepe, T.Ağzıkuru, S.Sadıkoğlu, E.Çetinkaya, Y.Akın, A.Vitrinel 4.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 11-13 Mayıs 2005, İstanbul
118- Tekrarlayan altsolunum yolu tanısıyla kliniğimizde izlenen hastaların retrospektif değerlendirilmesi G.Mutlu, T.Ağzıkuru, A.Gürsu, A.Gül, G.Erdağ, Y.Akın, A.Vitrinel 41.Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara
119- Ateş şikayetiyle acil polikliniğimize gelen hastaların irdelenmesi T.Ağzıkuru, G.Mutlu, Z.Baltacı, A.Vitrinel, G.Tokuç 41.Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara
120- 3 Aylıkken tanı alan malign infantil osteopetrozlu olgu sunumu G.Erdağ, G.Mutlu, E.Çetinkaya, N.Gül, T.Ağzıkuru, S.Sadıkoğlu, A.Vitrinel 41.Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara
121- Herediter multipl eksoztozisli iki kardeş B.Yılmaz, A.Vitrinel, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, E.Kesler, O.Oran 41.Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara
122- West Sendromlu olgularımızın değerlendirilmesi G.Erdağ, A.Vitrinel, T.Ağzıkuru, S.Sadıkoğlu, Y.Akın 41.Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara
123- Perinatal asfiksi öyküsü olan 148 olgunun değerlendirilmesi A.Vitrinel, Z.Yörük, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, Y.Akın 41.Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara
124- Neonatal sepsiste serum amiloid A düzeyleri (Sözlü bildiri) A.Gürsu, A.Vitrinel, S.Cömert, T.Ağzıkuru, F.Aksoy, Y.Akın, G.Erdağ 49.Milli Pediatri Kongresi 14-17 Eylül 2005, İstanbul
125- Febril konvülsiyonların prospektif izlemi (Sözlü bildiri) Z.Yürük, A.Vitrinel, G.Erdağ, Y.Akın, S.Sadıkoğlu, S.Cömert 49.Milli Pediatri Kongresi 14-17 Eylül 2005, İstanbul
126- İdiopatik pulmoner hemosiderosiz olgu sunumu A.Vitrinel, G.Erdağ, G.Mutlu, Y.Akın, S.Sadıkoğlu 49.Milli Pediatri Kongresi 14-17 Eylül 2005, İstanbul
127- Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda ribound bilirubin değerleri T.Ağzıkuru, S.Cömert, A.Vitrinel, Y.Akın, F.Aksoy 49.Milli Pediatri Kongresi 14-17 Eylül 2005, İstanbul
128- Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda serum hormon düzeyleri A.Vitrinel, G.Yeşiltepe, T.Ağzıkuru, S.Cömert, G.Erdağ 49.Milli Pediatri Kongresi 14-17 Eylül 2005, İstanbul
129- Henoch Schönlein Purpuralı 101 olgunun retrospektif değerlendirilmesi G.Erdağ, A.Vitrinel, G.Mutlu, A.Gürsu, T.Ağzıkuru, Y.Akın 49.Milli Pediatri Kongresi 14-17 Eylül 2005, İstanbul
130- Hastanemizin 4 yıllık fenilketonüri tarama sonuçları B.Telatar, A.Vitrinel 3.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 22-24 Eylül 2005, İzmir
131- Term yenidoğanların antropometrik ölçümleri B.Telatar, A.Vitrinel, S.Cömert, E.Erginöz 3.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 22-24 Eylül 2005, İzmir
132- Hastanemizin bir yıllık doğumsal hipotrioidi tarama sonuçları B.Telatar, A.Vitrinel, A.Orçun, S.Cömert, N.Çamursoy 3.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 22-24 Eylül 2005, İzmir
133- Gebe kadınlarda sigara kullanımının yenidoğanın antropometrik ölçümleri üzerine etkisi B.Telatar, A.Vitrinel 3.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 22-24 Eylül 2005, İzmir
134- 0 yaş grubu bebeği olan annelerin bebek beslenmesi ile ilgili tutumları ve bilgi kaynakları M.Soyer, B.Çalık, Ö.Tan, A.Vitrinel 3.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 22-24 Eylül 2005, İzmir
135- Yenidoğanda nadir bir batında kitle nedeni: Hepatoblastom S.Cömert, A.Vitrinel, G.Mutlu, G.Tokuç, B.Bakır, F.Aksoy, Y.Akın 14.Ulusal Neonataloji Kongresi 12-16 Nisan 2006, Antalya
136- Yenidoğanda ciddi solunum sıkıntısı nedeni: Bir laringotrakeomalasi olgusu S.Cömert, A.Vitrinel, A.Gül, F.Aksoy, Y.Akın, G.Erdağ 14.Ulusal Neonataloji Kongresi 12-16 Nisan 2006, Antalya
137- Yenidoğan servisi mortalite çalışması G.Mutlu, S.Cömert, A.Vitrinel, T.Ağzıkuru, A.Gül, F.Aksoy, Y.Akın 14.Ulusal Neonataloji Kongresi 12-16 Nisan 2006, Antalya
138- Neonatal sepsis olgularının prospektif değerlendirilmesi H.Gürsu, A.Vitrinel, S.Cömert, T.Ağzıkuru, G.Erdağ, A.Gül, F.Aksoy, Y.Akın 14.Ulusal Neonataloji Kongresi 12-16 Nisan 2006, Antalya
139- Konjenital kistik adenomatoit malformasyonlu olgu sunumu E.Çetinkaya, T.Ağzıkuru, S.Cömert, A.Vitrinel, A.Gül, F.Aksoy, Y.Akın 14.Ulusal Neonataloji Kongresi 12-16 Nisan 2006, Antalya
140- TSH düzeyleri geç yükselen bir hipotroidi olgusu: Sol lob agenezisi B.Telatar, A.Vitrinel, S.Cömert 14.Ulusal Neonataloji Kongresi 12-16 Nisan 2006, Antalya
141- Konvülsiyon ile başvuran aort koarktasyonu olgusu G.Mutlu, G.Erdağ, R.Tezgel, S.Cömert, S.Sadıkoğlu, A.Vitrinel 28.Pediatri Günleri 18-21 Nisan 2006, İstanbul
142- Çocukluk çağında eritema nodosum: Vaka takdimi G.Erdağ, G.Mutlu, T.Ağzıkuru, F.Aksoy, Y.Akın, A.Vitrinel 28.Pediatri Günleri 18-21 Nisan 2006, İstanbul
143- Akut transvers miyelit: Bir olgu sunumu S.Cömert, T.Ağzıkuru, G.Mutlu, A.Gül, Y.Akın, A.Vitrinel 42.Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya
144- Adolesan dönemde inme: Bir olgu T.Ağzıkuru, A.Gül, G.Erdağ, Y.Akın, A.Vitrinel 42.Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya
145- Makülopapüler döküntü gerçekten kızamık mı? T.Ağzıkuru, A.Gül, B.Taşkara, G.Mutlu, Y.Akın, A.Vitrinel 42.Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya
146- Ailesel Akdeniz Ateşi – Amiloidoz: Olgu sunumu A.Gül, T.Ağzıkuru, G.Erdağ, G.Mutlu, Y.Akın, A.Vitrinel 42.Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya
147- Herediter sferositoz ve kurşun zehirlenmesi birlikteliği G.Mutlu, T.Ağzıkuru, A.Gül, G.Erdağ, Y.Akın, A.Vitrinel 42.Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya
148- Anemik hastalarda tekli ve çoklu doz demir tedavisinin karşılaştırılması A.Gül, T.Ağzıkuru, S.Cömert, G.Erdağ, Y.Akın, A.Vitrinel 42.Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya
149- Venöz tromboz Faktör V Leiden mutasyonu: Olgu sunumu G.Erdağ, T.Ağzıkuru, A.Gül, E.Hekim, G.Mutlu, Y.Akın, A.Vitrinel 42.Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya
150- Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı olgularımız G.Erdağ,T.Ağzıkuru, E Türkmen, A.Gül, Y.Akın, A.Vitrinel 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
151- Perinatal asfixi olguların incelenmesi A.Gül,S. Cömert, A.Vitrinel, T.Ağzıkuru,F.Aksoy, Y.Akın,G.Erdağ 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
152- Bir merkezin yenidoğan mortalite verileri G.Yeşiltepe,S. Cömert, A.Vitrinel, T.Ağzıkuru, A.Gül, F.AKSOY,Y.Akın 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
153- Abdominal Tiberküloz 2 olgu sunumu G.Yeşiltepe,T.Ağzıkuru, G.Erdağ, M.Kızılca, E.Türkmen, A.Vitrinel 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
154- Boyun apsesi- Mediastinal apse birlikteliği olgu sunumu G.Erdağ, T.Ağzıkuru, G.Yeşiltepe, E.Çetinkaya, P.Atılgan, S.Sadıkoğlu,A.Vitrinel 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
155- Venöz sinüs trambozu ve serebellar apse birlikteliği olgu sunumu T.Ağzıkuru, G.Erdağ,E.Türkmen, B.Yılmaz, Y.Akın,A.Vitrinel 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
156- Juvenil Pernisiyöz anemili olgu sunumu A.Vitrinel, G.Erdağ, E.Çetinkaya, S.Cömert,A.Gül,T.Ağzıkuru,Y.Akın 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
157- Metobolik asidoz ile başvuran olgularımız B.Yılmaz, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, E.Türkmen, G.Yeşiltepe, Y.Akın, A.Vitrinel 50. Milli Pediatri kongresi FİN-TÜRK pediatri günleri 8-12 Kasım 2006 Antalya
158- Hastanemizde doğan term bebeklerde Hipopadias görülme sıklığı B.Telatar, S.Cömert, E.Orbay, Y.Akın, A.Vitrinel 15.Ulusal Neotaloji Kongresi 4-7 Nisan 2007 Antalya
159- Olgu sunmunu Adenavirus Gastroenteretini takiben gelişen atipik Kawasaki hastalığı A.Vitrinel, B.Yılmaz, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, G.Erkul, G.Mutlu, Y.Akın. 43. Türk Pediatri kongresi 16-20 Mayıs 2007 Bodrum
160- Epidarmal nevüs senderomu olgu sunumu G.Yeşiltepe, Y.Akın, G.Erdağ, T.Ağzıkuru, P.Demirci, A.Vitrinel 43. Türk Pediatri kongresi 16-20 Mayıs 2007 Bodrum
161- Dyke Davidolf- massan Sendromlu olgu sunumu G.Erdağ, Y.Akın, P.Atılgan, G.Mutlu, T.Ağzıkuru, A.Vitrinel 16-20 Mayıs 2007 Bodrum
162- Anne Sütü ile beslenen bebeklerde 6. ayda demir eksikliği anemisi B.Telatar,A.Vitrinel, Yakın, S.Cömert, G,Erdağ 4.Ulusal Anaçocuk Sağlığı Kongresi ADANA 16-19 Ekim 2007
163- Gebe Kadınlarımızın demir kullanımı ve anemi prevelansı B.Telatar, A.Vitrinel, Yakın, S.Cömert, E,Erginöz,C.Tuğran,O,Ünal 4.Ulusal Anaçocuk Sağlığı Kongresi ADANA 6-19 Ekim 2007
164- Hastanemiz sağlam çocuk polikliniğinde anne sütü ile beslenme durumu. B. Telatar, A.Vitrinel, Y.Akın,S. Cömert 9. Uluslar Arası Katılımlı Beslenme ve Metobolizma Kongresi 22-25 Ekim 2007 İSTANBUL-TÜRKİYE (2007)
165- Hastalarımızın metobolik tarama sonuçları B. Telatar, A.Vitrinel, Y.Akın,S. Cömert,A.Orçun 9. Uluslar Arası Katılımlı Beslenme ve Metobolizma Kongresi İSTANBUL-TÜRKİYE 22-25 Ekim 2007
166- Tortikolis ile başvuran iki parafarengeal apse vakası A.Özen, H.Ercan, M. Berber, F.Tiker, R.Cengizlier, A.Vitrinel, 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE
167- Akciğer tüberkilozi olmaksızın M. Tüberkülosisin neden olduğu tüberkiloz lenfadenid H.Ercan, A. Özen, M.Berber, H.Karatepe,R. Cengizlier, A.Vitrinel, 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE
168- Aspirin sonrası gelişen üst GİS Kanamalı bir olguda miğde çıkış obstruksiyon M.Gülcan, P. Ergenokon, C.Saf, B.Gürses, A.Vitrinel, 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE
169- Myoelectrical activity of the stomach in children with gastroeosaphegeal reflux M.Gülcan, D. Gülen, P. Ergenekon, C. Saf, Ö. Beşer, Y. Karalar, A.Vitrinel 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE
170- A case of primary intestinal lymphangicktasia presenting with hypoprotenemia and diarhea M.Gülcan, C. Saf,P. Ergenokon,I. Ekici, B. Gürses, A.Vitrinel 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE
171- Hastanemizde doğan term SGA bebeklerin risk faktörleri B. Telatar, Y. Akın, A.Vitrinel, S. Cömert 16. Ulusal Neatoloji Kongresi 9-12 Nisan 2008 ANTALYA / TÜRKİYE
172- Mekanik Ventilasyon desteği almış olan bebeklerimizin erken dönem izlem sonuçları G. Yeşiltepe, A.Vitrinel, Y. Akın, S. Cömert, T. Ağzıkuru, B. Telatar 16. Ulusal Neatoloji Kongresi 9-12 Nisan 2008 ANTALYA / TÜRKİYE
173- H.Pilori enfeksiyonlu çocuklarda gastoestestinal septomlar endoskopik ve histolojik bulgular M. Gülcan, D. Gülcü, E.Adal,Y. Karalar, A.Vitrinel VII. Ulusal Pediatrik Gastroentroloji Hepotoloji ve Beslenme Kongresi 7-10 Mayıs 2008KAYSERİ / TÜRKİYE 7 Mayıs 2008
174- Helicobacten pylorinin büyüme üzerine etkisi M. Gülcan, A. Özen, H. Karatepe, D. Gülcü, Y. Karalar, A.Vitrinel VII. Ulusal Pediatrik Gastroentroloji Hepotoloji ve Beslenme Kongresi 7-10 Mayıs 2008KAYSERİ / TÜRKİYE (Sözlü Bildiri) 2008
175-Erken infantil dönemde rectal kanama nedeni olana besin allerjisine bağlı proktoktokalit EM. Gülcan ,C. Saf, P.Ergenekon, S.Sözübir, I . D. Ekici, H.Ercan, R.Cengizlier, A. Vitrinel 12 -16 Kasım 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Antalya
176-Helicobacteri pylarinin büyüme üzerine etkisi: Enfeksiyonun varlığı mı? mukozal hasar mı önemli EM. Gülcan , A.O. Özen , H.Ö. Karatepe, D Gülcü, Y. Karaler, A. Vitrinel 12 -16 Kasım 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Antalya
177- Çocukluk çağında sosyaekonomik durum ve H. pylarinin büyüme üzerine etkisi ve leptin, ghrelin, IGF-1 düzeyi ile ilşkisi A. Özen, M. Berber, H.Ö. Karatepe, H.Ercan, N.Mutlu, F.Bakar, E.M. Gülcan, R.Cengizlier, A.Vitrinel 12 -16 Kasım 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Antalya
178- Endoskopi yapılan Nunulser dispepsili 352 çocukta septomların özellikleri ve helicobacter pylorinin rolü E.M. Gülcan, D.Gülcü, E.Adal, A. O.Özen, H.Ö.Karatepe, Y. Karalar, A.Vitrinel 12 -16 Kasım 2008 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Antalya
179- Çocuklarda Sık Kullanılan Ağırlık Tahmin Formüllerinin Uyguluğunun Değerlendirilmesi A.O.Özen, S.Biçer, A.Vitrinel Uluslararası Katılımlı 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 1-3 Nisan 2009 İstanbul 6.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
180- Çocuk Acil Polikliniğe Başvuran Hastaların Başvuru Zamanı İle Hekim Tarafından Değerlendirilmesi Arasında Geçen Süreyi Belirleyen Faktörler S.Biçer, F.Aydın, A.O.Özen, C.Saf, A.Vitrinel 1-3 Nisan 2009 İstanbul 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
181- 208 Yılında Acil Çocuk Birimine Getirilen Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi S.Biçer, A.O.Özen, A.P.Ergenekon, A.Vitrinel 1-3 Nisan 2009 İstanbul 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
182- Rektal kanamalı Yenidoğan ve Süt Çocuklarında besin proteiğini ilişkili proktokolit: klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi E.Gülcan, C.Saf,N.Çomunoğlu,S.Sözübir,R.Cengizlier, A.Vitrinel 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 21-25 Ekim 2009
183- Travma nedeniyle acile başvuran çocuk hastaların özellikleri H.Ercan,A.Ulutaş, D.Ay, A.Çetin,C.Aktaş, S.Sarıkaya,G.Hatipoğlu, A.Vitrinel 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 21-25 Ekim 2009
184-Obez Türk çocuklarında arterde inteme-media kalınlaşması ve endotelyal disfonksiyon M.Yılmazer, V.Tavlı, Ö.Carti, T.Meşe, B.Güven, T.Öner, S.Demirpençe, , A.Vitrinel 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009 İstanbul
185- Obez Türk Çocuklarında karotis arter kompliyansının değerlendirilmesi M.Yılmazer, V.Tavlı, Ö.Carti, T.Meşe, B.Güven. T.Öner, S.Demirpençe, , A.Vitrinel 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009 İstanbul
186- İzmir’de romatik kapak hastalığı olan 49 Türk çocuk ve adölesanın klinink ve ekokardiyografik özellikleri. V.Tavlı, T.Öner, M.Yılmazer, T.Meşe, B.Güven. S.Demirpençe,H.Şahin, A.Vitrinel 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009 İstanbul
187- Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpda İletişim Becerileri Eğitiminde Standart Hasta Uygulamasının Tıp Öğrencileri tarafından değerlendirilmesi O.Tanriöver, G.İzbırak H.Akan, A.Vitrinel 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 3-7 Kasım 2010 Antalya
188- Kawasaki hastalığının akut evresinde periferik kanda eozinofili M.Yılmazer, T.Öner, İ. Devrim, V. Tavlı, B. Güven , T.Meşe, S. Demirpençe, A. Vitrinel Türk Kardiyoloji Derneği Arş 2010, Suppl 2- 346
190- Romatizmal karditli Türk çocukları ve ergenlerde kronik kapak hastalığının öngördürücü faktörleri M.Yılmazer, T.Öner, İ. Devrim, V. Tavlı, Ö. Vupa,B. Güven , T.Meşe, A. Vitrinel Türk Kardiyoloji Derneği Arş 2010, Suppl 2- 347
191- Bir Çocuk Acil Ünitesinin Pandemik İnfluenza A Deneyimi : H1n1 Vakalarının Klinik ve Laboratuar Bulgularının incelenmesi Suat Biçer, Hülya Sarıçoban, Ahmet Özen, Coşkun Saf, Pınar Ulutaş, Yeşim Gürol, Ayça Vitrinel VII Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 4-8 Nisan 2011,İzmir
192- Ailelerin Ateş Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Ateş Karşısındaki Davranışlarının Değerlendirlmesi Suat Biçer, Gülay Çiler Erdağ, Nuran Koç, Pınar Ulutaş, Coşkun Saf, Tuba Giray, Ayça Vitrinel VII Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 4-8 Nisan 2011,İzmir
193-Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Neonatal tarama programı’ öncesinde uygulanan doğumsal hipotiroidi tarama sonuçlarının değerlendirilmesi Berrin Telatar,Ayça Vitrinel,Serdar Cömert,Yasemin Akın,Asuman Orçun 6.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi,28-30 Nisan 2011,İstanbul
194-Preseptal Selülitin Bir Komlikasyonu Orbital Abse T.Giray, N.Soğukoğlu, G.Erdağ, S.Biçer, A.Vitrinel 47.Türk Milli Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2011 Kıbrıs Türk Pediatri Arşivi 46 (1) Supplement 1 2011
195- Farklı Eğitim Düzeyindeki Annelerin Ateş Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Karşılaştırılması –Anket Çalışması G.Erdağ, S.Biçer,A.Özen,T.Giray, D.Çöl, A.Vitrinel 47.Türk Milli Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2011 Kıbrıs Türk Pediatri Arşivi 46 (1) Supplement 1 2011
196-Yeditepe Üniversite Hastanesinde 2009 Influenza A(H1N1) Pandemisi Sonrası Viral Solunum Yolu Etkenlerinin Değerlendirilmesi Zuhal Tekkanat Tazegün, İskender Karaltı, Suat Biçer, Yeşim Gürol, Burcu Öksüz, İbrahim Çağatay Acuner, Gülderen Yanıkkaya Demirel, Ayça Vitrinel, Gülden Çelik 4.Ulusal Viroloji Kongresi 23-26 Haziran 2011,İstanbul
197- Akut Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Etiyoloji, Insidans, Mevsimsel Dağılım Ve Klinik Bulgularının Değerlendirilmesi (S) Tuba Giray, Suat Biçer, Defne Çöl, Gülay Çiler Erdağ, Yeşim Gürol, Gülden Çelik, Gülengül Altun, Ayça.Vitrinel, Çiğdem Kaspar 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya
198- Helicobacter Pylori Gastritli Çocuklarin Gastrik Mükozalarinda P21, Ekspresyonu Ve Ki-67 Proliferatif Aktivitelerinin Değerlendirilmesi ( S) Coşkun SAF, Enver Mahir Gülcan, Ferda Özkan, Gülay Çiler Erdağ, Defne Çöl, Ayça Vitrinel 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya
199-Parainluenza Tip 4 Virus Saptadığımız 3 Olgumuz Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Defne Çöl,Suat Biçer, Reha Cengizlier, Ayça Vitrinel 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya
200- Çocuklardaki Akut Viral Gastroenteritlerin Klinik Değerlendirmesi Defne Çöl, Suat Biçer, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Yeşim Gürol, Ayça Vitrinel, Gülden Çelik 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya
201- Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarındaki Hematolojik Değişiklikler Suat Biçer, Tuba Giray, Defne Çöl, Gülay Çiler Erdağ, Yeşim Güol, Ayça Vitrinel, Gülden Çelik, Çiğdem Kaspar, 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya
202-Çocuklarda Nadir Bir Akut Karın Ağrısı Nedeni; Akut Pankreatit Defne Çöl, Enver Mahir Gülcan, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Suat Biçer, Ayça Vitrinel, 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya
203- Atopik Dermatitli Olgularımızın Değerlendirilmesi Pınar Ergenekon Ulutaş, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray, Suat Biçer, Ayça Vitrinel, Reha Cengizlier 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-16 Ekim 2011 Antalya
204- Yeditepe Ünivresitesi Tıp Fakültesi Klinik Uygulamalara Giriş DöneM Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi süreci. Özlem Tanrıöver, Güldal İzbırak, Hülya Akan, Arzu Akalın, Ayça Vitrinel Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi 25-26 Kasım 2011 – Ankara
205- Hızlı Antijen Testinin A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Tanısındaki Yerinin Değerlendirilmesi Öznur Küçük,Suat Biçer,Gülay Erdağ,Tuğba Giray,Defne Çöl, Ayça Vitrinel Pediatri Uzmanlık Akademi Kongresi 23-27 Nisan 2012 –Antalya
206- Viral Gastroenterit Etkenlerinin Klinik Değerlendirilmesi Defne Çöl, Suat Biçer,Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ, Öznur Küçük, Gülengül Altun, Ayça Vitrinel 48. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2012 Antalya
207- Sağlıklı Term ve Preterm Yenidoğanlarda Tiroid Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Öznur Küçük, Tuna Giray, Suat Biçer, Defne Çöl, Gülay Eradağ, Filiz Bakar, Ayça Vitrinel 48. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2012 Antalya
208-Varicella Gastritli Bir Olgu Sunumu Meltem Uğraş, Ayça Vitrinel, Gülden Yılmaz, Kenan Midilli, Ferda Özkan 9.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 18- 21 Ekim 2012 / Antalya
209- Nadir bir Kronik Kabızlık Nedeni Meltem Uğraş, Şafak Karaçay, Selami Sözbir, Ayça Vitrinel 9.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beselneme Kongresi 18- 21 Ekim 2012 / Antalya
210-Yutma Güçlüğü ve Tanı Kaybı ile Başvuran Hasta, Ne Kadar İleri Gidelim? Meltem Uğraş, Suat Biçer, Ayça Vitrinel, Neslihan Taşdelen 9.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beselneme Kongresi 18- 21 Ekim 2012 / Antalya
211-Akut Gastroenteritli Olgularda Campylobacter Sıklığının Araştırılması Yeşim Gürol, Zehra Kipritçi, Suat Biçer, İbrahim Çağatay Acuner, Ayça Vitrinel, Gülden Çelik 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 3-7 Kasım 2012 / Kuşadası
212-Üç yıl içinde Salmonelle enteriti tanısı ile takip edilen hastaların değerlendirilmesi / Sözlü Bildiri Öznur Küçük, Suat Biçer, Meltem Uğraş, Defne Çöl, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray, Zerrin Yalvaç, Ayça Vitrinel 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım -02 Aralık 2012 / Kıbrıs
213-Etken Olarak Norovirüs Saptanan Akut Gastoenteritli Çocuklarda Hastalığın Klinik ve Laboratuvar Bulguları / Sözlü Bildiri Öznur Küçük, Defne Çöl, Suat Biçer, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray, Yeşim Gürol, İbrahim Çağatay Acuner, Gülden Yılmaz, Ayça Vitrinel 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım -02 Aralık 2012 / Kıbrıs
214- Aplasia Kutis Konjenita Olgusu Tuba Giray, Defne Çöl,Gülay Çiler Erdağ, Suat Biçer, Öznur Küçük, Gülengül Altun, Ayça Vitrinel 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım -02 Aralık 2012 / Kıbrıs
215- Solunum Yolunda Adenovirus Saptanan Olguların Değerlendirilmesi Öznur Küçük, Suat Biçer, Tuba Giray, Defne Çöl, Gülay Çiler Erdağ, Ayça Vitrinel 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım -02 Aralık 2012 / Kıbrıs
216- İnfluenza Tanısı Alan Hastalarımızın Değerlendirilmesi Öznur Küçük, Suat Biçer, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray,Defne Çöl,Meltem Uğraş, Ayça Vitrinel 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım -02 Aralık 2012 / Kıbrıs
217- Kawasaki Hastalığı Olan Bir Bebekte Safra Kesesi Hidropsu Gülay Çiler Erdağ, Defne Çöl, Suat Biçer, Tuba Giray, Levent Saltık, Öznur Küçük, Ayça Vitrinel, 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım -02 Aralık 2012 / Kıbrıs
218- Ailelerin Çocuk Oto Koltuğu Kullanma Oranları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Anket Çalışması Defne Çöl, Suat Biçer, Meltem Uğraş, Öznur Küçük, Tuba Giray, Gülay Çiler Erdağ,Ayça Vitrinel 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım -02 Aralık 2012 / Kıbrıs
219-Ailelerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Ö.Küçük,S.Biçer,T.Giray,D.Çöl,G.Erdağ,A.Vitrinel X.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Nisan 2013/Antalya
220-Salbutamol kullanımına sekonder gelişen bir supraventriküler taşikardi olgusu T.Giray,D.Çöl,Z.Yalvaç,S.Biçer,B.Yüce,Ö.Küçük,G.Erdağ,A.Vitrinel X.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Nisan 2013/Antalya
221-El ayak ağız hastalığını takiben gelişen onikomadezis;olgu sunumu D.Çöl,S.Biçer,M.Uğraş,T.Giray,Ö.Küçük,G.Ç.Erdağ,A.Vitrinel 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013/İstanbul
222-Değişik yaş gruplarında anne sütü alım süresi ve etkileyen faktörler(s) M.Uğraş,Ö.Küçük,S.Biçer,G.Ç.Erdağ,T.Giray,D.Çöl,Z.Yalvaç,A.Vitrinel 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013/İstanbul
223-Anizokori şikayeti ile gelen Lyme olgusu G.Ç.Erdağ,M.Uğraş,Y.Oral,Ö.Küçük,T.Giray,A.Vitrinel 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013/İstanbul 224-Ortalama trombosit hacmi değerleri gastroenterit etkenine göre değişir mi?(s) Ö.Küçük,M.Uğraş,S.Biçer,D.Çöl,T.Giray,G.Ç.Erdağ,Z.Yalvaç,Y.Gürol,G.Çelik,A.Vitrinel 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013/İstanbul
225-Kawasaki hastalığı ve adenovirus enfeksiyonu olan olgu sunumu :birliktelik mi,etyoloji mi? T.Giray,S.Biçer,G.Ç.Erdağ,Ö.Küçük,D.Çöl,Z.Yalvaç,A.Vitrinel 49.Türk Pediatri Kongresi,10-13 Haziran 2013/İstanbul
226-Gastroözafegeal reflünün neden olduğu özafagus papillomu M.Uğraş,F.Özkan,A.Vitrinel,G.Yılmaz 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013/İstanbul 2013-14
227-Viral gastroenterit etkenleri transaminaz düzeyini etkiler mi?(S) Ö.Küçük,M.Uğraş,S.Biçer,D.Çöl,T.Giray,G.Erdağ,Z.Yalvaç,B,Yüce,A.Vitrinel 57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,30 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya
228-Viral ve bakteriyel solunum yolu infeksiyonlarının klinik ve laboratuar değerlendirmesi Ö.Küçük,M.Uğraş,S.Biçer, G.Erdağ, T.Giray, D.Çöl,Yeşim Gürol,A.Vitrinel 57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,30 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya
229-Anoreksiya nevroza tanılı üç hastanın değerlendirilmesi T.Giray, M.Uğraş, S.Biçer, D.Çöl, Ö.Küçük, G.Erdağ, A.Vitrinel 57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,30 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya
230-İki yıllık period içinde l ayak ağız hastalığı olan çocukların değerlendirilmesi M.Uğraş, Ö.Küçük, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, G.Erdağ,Z.Yalvaç,B,Yüce,A.Vitrinel 57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,30 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya
231-Adenovirus enfeksiyonu seyrinde hepatosplenomegali saptadığımız olgular G.Erdağ, Ö.Küçük, S.Biçer, D.Çöl, T.Giray, M.Uğraş, A.Vitrinel 57.Türkiye Milli Pediatri Kongresi,30 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya
232-Özafagus papillomu olan 3 vakanın sunumu M.Uğraş,A.Vitrinel,F.Özkan,G.Yılmaz 10.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi,30 Nisan-3 Mayıs 2014/Malatya
233-Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi UTEAK Tıp Eğitimi Akreditasyonu’na hazırlık süreci Çelik G.,Gürol Y., Akalın A., Acuner İ.Ç., Yanıkkaya Demirel G.,Tanrıöver Ö.,Kaspar Ç.,Kıraç D.,İzbırak G.,Özden İ.,Vitrinel A., Ercan S. Müfredat Kurulu , Ölçme Değerlendirme Kurulu , Koordintörler Kurulu , Tıp Eğitimi Anabilim Dalı VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 7-9 Mayıs 2014/ Yeditepe Üniversitesi İSTANBUL
234- Dış Eğitim Kurumu Hastaneleri (Afiliye Hastaneleri) ile İşbirliği İçinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Tasarımı için YÜTF Çözüm Modeli Çelik G.,Gürol Y., Acuner İ.Ç., Akalın A., Yanıkkaya Demirel G.,Tanrıöver Ö.,Kaspar Ç.,Kıraç D.,İzbırak G., İ., Ercan S. ,Vitrinel A., Müfredat Kurulu , Ölçme Değerlendirme Kurulu , Koordintörler Kurulu VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 7-9 Mayıs 2014/ Yeditepe Üniversitesi İSTANBUL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir